πόλων διελκυστίνδα

φενάκη εφάμιλλη λαμπρών κιβωτών
επωδών τεντωμένων σε νήματα χιαστί
στου αποσπασματικά ισόβιου κνησμού την παρυφή
πρισματική γενναίας ύλης ικμάδα αυξάνουσα
σε ιαχών πολεμικών μετωπιαία οιμωγή
μπροστά στην εύφλεκτη πρόσφατων θεαμάτων εκούσια ειρκτή—2015—